Podmínky používání a právní upozornění

UnknownPhone.com poskytuje uživatelům veřejnou a bezplatnou službu.

Pečlivě si přečtěte následující základní pravidla, kterými se řídí vaše používání webu. Vezměte prosím na vědomí, že vaše používání webu představuje bezpodmínečný souhlas s těmito Podmínkami používání a je jim vázáno. Pokud s nimi (dále jen „Uživatel“) nesouhlasíte, web nepoužívejte, neposkytujte na něj žádné materiály ani si z nich nestahujte žádné materiály.

UnknownPhone.com si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat nebo upravovat bez předchozího upozornění uživatele. Vaše používání webu po jakékoli takové změně představuje bezpodmínečný souhlas s těmito Podmínkami a jejich změnami. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si přečetli tyto Podmínky použití vždy, když používáte Web.

Tyto Podmínky používání se vztahují na používání Webu a nevztahují se na žádné propojené stránky třetích stran. Tyto podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou zde uvedeny jako reference, obsahují úplnou dohodu (dále jen „smlouva“) mezi vámi a UnknownPhone.com týkající se Webu. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Povolené a zakázané použití

Web můžete používat pouze za účelem sdílení a výměny nápadů / informací s ostatními uživateli. Nesmíte používat tento web k porušení jakýchkoli platných místních, státních, národních nebo mezinárodních zákonů, mimo jiné včetně jakýchkoli platných zákonů týkajících se antimonopolních nebo jiných nezákonných obchodních nebo obchodních praktik, federálních a státních zákonů o cenných papírech, předpisů vyhlášených americkými cennými papíry a burzovní komise, veškerá pravidla jakékoli vnitrostátní nebo jiné burzy cenných papírů a veškeré americké zákony, pravidla a předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz komodit nebo technických údajů.

Nesmíte nahrávat ani přenášet žádný materiál, který porušuje nebo zneužívá autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství jakékoli osoby, ani na webové stránce nesmějí zveřejňovat žádné informace, jejichž zveřejnění by znamenalo porušení jakýchkoli povinností důvěrnosti, které můžete mít.

Nesmíte nahrávat žádné viry, červy, trojské koně ani jiné formy škodlivého počítačového kódu, ani vystavovat síť nebo servery Webu nepřiměřenému zatížení provozu, ani se jinak chovat k jednání, které je považováno za narušení běžného provozu Webu.

Je přísně zakázáno sdělovat na webu nebo prostřednictvím něj jakýkoli nezákonný, škodlivý, urážlivý, vyhrožující, hrubý, urážlivý, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, vulgární, nenávistný, podvodný, sexuálně explicitní, rasově, etnicky nebo jinak nevhodný materiál jakýkoli druh, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli materiálu, který podporuje jednání, které by představovalo trestný čin, způsobilo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo jakékoli platné místní, státní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo.

Je výslovně zakázáno shromažďovat a používat osobní údaje ostatních uživatelů, včetně adres, telefonních čísel, faxových čísel, e-mailových adres nebo jiných kontaktních informací, které se mohou objevit na webových stránkách, za účelem vytváření nebo sestavování marketingových a / nebo seznamů adres a z odesílání jiných uživatelů nevyžádaných marketingových materiálů, ať už faxem, e-mailem nebo jinými technologickými prostředky.

Rovněž vám je výslovně zakázáno distribuovat osobní údaje uživatelů třetím stranám pro marketingové účely.

Uživatelské příspěvky / příspěvky

UnknownPhone.com nechce od vás přijímat důvěrné nebo vlastnické informace prostřednictvím webu. Jakýkoli materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou na web přenášíte nebo zveřejňujete („Příspěvky“), bude považována za nedůvěrnou.

Uživatelské diskusní seznamy a fóra

UnknownPhone.com může, ale není povinna, sledovat nebo kontrolovat jakékoli oblasti na webu, kde uživatelé přenášejí nebo zveřejňují komunikaci nebo komunikují výhradně mezi sebou, mimo jiné včetně uživatelských fór a e-mailových seznamů a obsahu jakékoli takové komunikace . UnknownPhone.com však nenese žádnou odpovědnost související s obsahem jakékoli takové komunikace, ať už vzniklé na základě zákonů o autorských právech, urážkách na cti, soukromí, obscénnosti nebo jinak. UnknownPhone.com může kdykoli podle vlastního uvážení upravit nebo odstranit obsah na webových stránkách.

Použití informací umožňujících osobní identifikaci

Informace zasílané na web se řídí podle aktuálních zásad ochrany osobních údajů UnknownPhone.com a podle uvedené licence této webové stránky.

Zavazujete se poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace při registraci na webových stránkách. Je vaší zodpovědností za údržbu a okamžitou aktualizaci těchto údajů o účtu, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, nebo máme důvodné podezření, že tyto informace jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit váš účet bez předchozího upozornění a odmítnout jakékoli současné i budoucí používání webu.

I když je možné sekce webu prohlížet jednoduše tak, že navštívíte web, abyste mohli přistupovat k některému obsahu nebo dalším funkcím nabízeným na webu, možná se budete muset přihlásit jako host nebo se zaregistrovat jako člen. Pokud si na webu vytvoříte účet, můžete být vyzváni k zadání svého jména, adresy, ID uživatele a hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jste plně zodpovědní za veškeré činnosti, které se vyskytnou v souvislosti s vaším heslem nebo účtem. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Dále souhlasíte s tím, že nedovolíte ostatním, včetně těch, jejichž účty byly zrušeny, přístup na web pomocí vašeho účtu nebo ID uživatele. Udělujete UnknownPhone.com právo předávat, sledovat, získávat, ukládat a používat vaše informace v souvislosti s provozováním Webu a poskytováním služeb pro vás. UnknownPhone.com nemůže a nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli informace, které odešlete, nebo za to, že vaše nebo třetí strany používají nebo zneužívají informace přenášené nebo přijaté pomocí webových stránek. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak chráníme soukromí osobních údajů ve vašem účtu, navštivte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a poškodit UnknownPhone.com, agenty, prodejce nebo dodavatele před a proti jakýmkoli nárokům, škodám, nákladům a výdajům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vyplývají nebo souvisejí s vaším používáním nebo zneužitím webu , včetně, bez omezení, vašeho porušení těchto smluvních podmínek, porušení vás nebo jakéhokoli jiného předplatitele nebo uživatele vašeho účtu, jakéhokoli práva na duševní vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjektu.

Ukončení

Tyto Podmínky používání jsou platné, dokud je některá ze stran nezruší. Pokud již nebudete souhlasit s tím, že budete těmito podmínkami vázáni, musíte přestat používat webovou stránku. Pokud nejste spokojeni s webem, jeho obsahem nebo některou z těchto podmínek a zásad, je jediným právním prostředkem přestat používat web. UnknownPhone.com si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit váš přístup a používání Webu nebo jeho částí, a to bez předchozího upozornění, pokud jsme podle našeho výhradního uvážení přesvědčeni, že takové použití (i) je v rozporu s jakýmkoli příslušným zákonem ; (ii) škodí našim zájmům nebo zájmům jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního vlastnictví nebo jiných práv; nebo (iii) pokud má UnknownPhone.com důvod se domnívat, že porušujete tyto Podmínky používání.

Všeobecné

UnknownPhone.com nenese žádné nároky, že obsah na webových stránkách je vhodný nebo může být stažen. Některé osoby nebo v některých zemích nemusí mít přístup k obsahu legální. Pokud přistupujete na web mimo USA, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste zodpovědní za dodržování zákonů vaší jurisdikce. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto podmínky nevztahují. Strana může druhé straně oznámit pouze písemně v hlavním místě podnikání této strany, pozornosti jejího hlavního právního zástupce nebo na jiné adrese nebo jiným způsobem, který strana písemně stanoví. Oznámení se považuje za doručené osobním doručením nebo faxem, nebo, je-li zasláno ověřenou poštou s předplacenou poštou, 5 pracovních dnů po datu odeslání, nebo, pokud je zasláno mezinárodní jednodenní kurýrní službou s předplaceným poštovným, 7 pracovních dnů po datu odeslání mailing. Pokud bude jakékoli ustanovení v tomto dokumentu považováno za nevynutitelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti, aniž by byla jakýmkoli způsobem ovlivněna. Strany se dále dohodly, že nahradí takové nevymahatelné ustanovení vykonatelným ustanovením, které nejblíže přibližuje záměr a ekonomický účinek nevymahatelného ustanovení. Nadpisy oddílů slouží pouze pro referenční účely a nedefinují, neomezují, nevymezují ani nepopisují rozsah nebo rozsah takové sekce. Neschopnost UnknownPhone.com jednat s ohledem na porušení této smlouvy vámi nebo jinými osobami nepředstavuje vzdání se práva a neomezuje práva UnknownPhone.com s ohledem na takové porušení nebo jakákoli následná porušení. Jakákoli žaloba nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo související s používáním této webové stránky nebo související s tímto uživatelem musí být podána u belgických soudů a souhlasíte s výlučnou osobní jurisdikcí a místem těchto soudů. Jakákoli příčina žaloby týkající se vašeho používání webové stránky musí být zahájena do jednoho (1) roku po vzniku nároku nebo příčiny žaloby. Tyto podmínky uvádějí úplné porozumění a souhlas stran a nahrazují veškeré ústní nebo písemné dohody nebo porozumění mezi stranami, pokud jde o jejich předmět. Zřeknutí se porušení jakéhokoli ustanovení této dohody nelze vykládat jako vzdání se jakéhokoli jiného nebo následného porušení.

Odkazy na jiné materiály

Web může obsahovat odkazy na stránky, které vlastní nebo provozují nezávislé třetí strany. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a odkaz. Tyto weby nekontrolujeme, a proto neneseme odpovědnost za žádný obsah zveřejněný na těchto stránkách. Skutečnost, že UnknownPhone.com takové odkazy nabízí, by neměla být vykládána v žádném případě jako schválení, autorizace nebo sponzorování tohoto webu, jeho obsahu nebo společností nebo produktů, na které se zde odkazuje, a UnknownPhone.com si vyhrazuje právo na vědomí, že chybí přidružení, sponzorství nebo schválení na webových stránkách. Pokud se rozhodnete pro přístup na některý z webů třetích stran, na které odkazuje web, děláte to výhradně na své vlastní riziko. Protože některé weby využívají výsledky automatizovaného vyhledávání nebo vás jinak odkazují na weby obsahující informace, které mohou být považovány za nevhodné nebo urážlivé, nemůže společnost UnknownPhone.com odpovídat za přesnost, dodržování autorských práv, legálnost nebo slušnost materiálu obsaženého na stránkách třetích stran a tímto se neodvolatelně vzdáváte jakéhokoli nároku vůči nám ohledně těchto stránek.

Oznámení možného porušení smluvních podmínek

V případě, že se domníváte, že materiál nebo obsah zveřejněný na webových stránkách může porušovat naše smluvní podmínky, kontaktujte nás.

Naše zásady týkající se souborů cookie

Nová pravidla EU týkající se souborů cookie vstoupila v platnost dne 26. května 2011. Pravidla uvádějí, že soubory cookie mohou používat pouze webové stránky, na kterých uživatel dal svůj souhlas. Naše zásady týkající se cookies jsou navrženy tak, aby vám vysvětlily, jak a proč používáme cookies, a aby vám poskytovaly informace o tom, jak kontrolovat používání cookies.

Co jsou cookies?

„Cookies“ jsou malé kousky dat, které web odesílá na pevný disk počítače, když je navštěvujete. Tato data jsou anonymizována a tyto cookies vás nemohou osobně identifikovat. Jediné soubory cookie dodávané touto webovou stránkou jsou „cookies třetích stran“; to znamená, že jsou poskytovány jinou společností, jejíž služby využíváme, a nikoli přímo námi. Služby, které využíváme, využívají cookies, jsou Google Analytics a Google Adsense. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito cookies třetích stran.

Google Analytics (Přečtěte si více)

Analytici Google používáme k pochopení toho, jak naši návštěvníci webových stránek komunikují s webem. Analytická data jsou anonymizována a neidentifikují jednotlivé návštěvníky. Google Analytics nám pomáhá zlepšovat zážitek návštěvníků tím, že porozumíme faktorům na našem webu, například kolikrát je každá stránka navštívena, jak často a jak dlouho jedineční uživatelé navštěvují web a jaká klíčová slova uživatelé hledají, aby našli náš web. Žádná z těchto informací vás nemůže osobně identifikovat. Můžete se rozhodnout odmítnout soubory cookie Google Analytics a také si můžete nainstalovat doplněk pro odhlášení Google Analytics do svého prohlížeče, který zabraňuje službě Google Analytics shromažďovat informace o návštěvách vašeho webu: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout

Google Adsense (Přečtěte si více)

Inzerci na našem webu poskytuje společnost Google Adsense. Tato reklama používá cookies k objevování obecných informací o navštívených stránkách a používá tyto informace k zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Tento systém je anonymizován a neví, kdo jste. Nemáme přístup k žádné z těchto informací. Pokud se rozhodnete pro přijímání reklamních souborů cookie, budou se reklamy na našem webu stále zobrazovat, ale nebudou vám přizpůsobeny. Cílenou reklamu můžete odhlásit zde: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Jak ovládat používání cookies

Pokud si nepřejete přijímat cookies z tohoto webu v počítači, můžete:

1) použijte výše uvedené nástroje Google k odhlášení ze služby Google Analytics a Google Adsense;

2) Další informace o tom, jak Google Adsense a Google Analytics používají soubory cookie, včetně informací o odhlášení, z webu Google na adrese: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics

nebo

3) změňte nastavení zabezpečení ve webovém prohlížeči (Internet Explorer, Google Chrome, Safari atd.)

Tyto externí odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci, ale nejsme zodpovědní za obsah externích webových stránek.

O NÁS